Phương pháp tọa thiền căn bản - Phần 2

A-PHƯƠNG PHÁP

Hành giả theo thứ tự thực hành công phu tu tập thiền định như sau:

1- Phải lễ phật ba lễ với lòng tôn kính tuyệt đối

2. Ngồi kết già:

bắt chân trái đặt lên đùi phải và sau đó kéo chân phải vắt lên đùi trái. Hai bàn chân nằm vắt lên hai đùi ở một vị trí vừa phải, không quá sát hông, cũng không xa quá hông.

3. Kệ vào thiền:

Khi đã ngồi đúng tư thế nghiêm trang. Hành giả chắp tay đọc bài kệ vào thiền(nếu ngồi một mình thì niệm thầm, nếu ngồi tập thể  thì niệm lớn chung với đại chúng)

“Xin gia hộ cho con

Luôn nhớ và hiểu rằng

Thân này chẳng phải là ta

Tâm này chẳng phải là ta

Trong từng hơi thở vào

Trong từng hơi thở ra

Trọn niềm tôn kính Phật.”

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật (3 lần)

4. Tác ý ba tâm hạnh

(sau khi động bài kệ vào thiền và niệm Phật xong, vẫn chắp tay tiếp tục tác ý thầm ba tâm hạnh).

-Nguyện trên Chư Phật gia hộ cho con biết tôn kính Chư Phật, Chư Tổ, Chư Hiền Thánh Tăng với lòng tôn kính tuyệt đối vô lượng vô biên.

- Nguyện tren Chư Phật  gia hộ cho con biết trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh, dù là thế giới hữu hình hay thế giới vô hình. Cho con thương yêu cả loài người cũng như chim thú trong rừng, cá trong nước và chúng sanh đang trong địa ngục, cho đến cỏ cây.

-Nguyện trên chư phật gia hộ cho con biết giữ được lòng khiêm hạ, lúc nào cũng thấy mình như cỏ rác, cát bụi.

Sau khi tác ý 3 tâm hạnh xong hành giả bắt đầu thực hiện công phu điều thân

Trích từ: HƯỚNG DẪN THIỀN TÓM LƯỢC song ngữ Việt – Anh của Thượng Tọa: THÍCH CHÂN QUANG