Cơ bản

Vietnamese

Học thuyết âm dương, thiên địa nhân

Quan niệm chỉnh thế thống nhất là nhận thức của Đông y về mối quan hệ qua lại của sự vật. Người xưa nhận rằng: trong quá trình tồn tại và phát triển, trời ( thiên ), đất ( địa ) , và người ( nhân ) không tách rời khỏi nhau. Quan hệ ấy sách kinh điểm gọi là “ tam tài”. Lý luận đông y xây dựng trên quan niệm chỉnh thể ấy.

9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông

1- Phàm người học thuốc, tất phải hiểu thấu lý luận đạo Nho, có thông lý luận đạo Nho thì học thuốc mới dễ. Khi có thời giờ nhàn rỗi, nên luôn luôn nghiên cứu các sách thuốc xưa nay. Luôn luôn phát huy biến hóa, thu nhập được vào Tâm, thấy rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc làm mà không phạm sai lầm.

Pages

Subscribe to RSS - Cơ bản