HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC QUYẾT ÂM CAN

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÚC QUYẾT ÂM CAN

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Hỏa

Đại đôn  

LIV(LV)-01

Cách bờ ngoài góc móng ngón chân cái 0,1 thốn.

Vinh

Thổ  

Hành gian 

 LIV(LV)-02

Kẽ ngón chân 1 – 2 đo lên 0,5 thốn về phía mu chân.

Du

Kim 

Thái xung

LIV(LV)-03

Giữa kẽ ngón chân 1 và 2 đo lên 2 thốn về phía mu chân.

Kinh

Thủy  

Trung phong

LIV(LV)-04

Bờ dưới mắt cá trong khoảng 1 thốn, điểm lõm giữa cơ dài ngón cái và cơ chày trước.

Hợp

Thử  

Khúc tuyền

 LIV(LV)-08

Khi gấp chân lại, huyệt nằm trên phía trong xương đùi đầu nếp gấp đầu gối

Lạc

Không có

Lãi câu   

LIV(LV)-05

Đỉnh mắt cá trong thẳng lên 5 thốn, huyệt ở sát bờ sau trong xương chày.

Khích

Không có

Trung đô  

LIV(LV)-06

Đỉnh cao mắt cá trong thẳng lên 7 thốn hoặc huyệt Lãi câu thẳng lên 2 thốn.

[[{"fid":"158","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":569,"width":494,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"159","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":537,"width":480,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"160","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":549,"width":470,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"161","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":277,"width":496,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"162","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":518,"width":463,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"163","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":571,"width":411,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)