HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ DƯƠNG MINH ĐẠI TRƯỜNG

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH THỦ DƯƠNG MINH ĐẠI TRƯỜNG

Huyệt lục khí

Hành

Tên huyệt

Kí hiệu

Vị trí

Tĩnh

Kim

Thương dương   

LI-01

Cách góc ngoài chân móng tay ngón trỏ khoảng 0,1 thốn.

Vinh

Thủy 

Nhị gian

 LI-02

Ở chỗ lõm phía trước và ngoài khớp xương bàn tay và ngón trỏ, nắm tay để lấy huyệt.

Du

Thử

Tam gian  

LI-03

Tam gian: Ở chỗ lõm phía sau và ngoài khớp xương bàn tay và ngón trỏ, nắm tay để lấy huyệt.

Nguyên

Mộc

Hợp cốc

LI-04

Bờ ngoài xương bàn ngón 2, trung điềm đường nối 2 huyệt tam gian và dương khê

Kinh

Hỏa

Dương khê

LI-05

Chỗ lõm bờ ngoài lằn sau cổ tay, khi cong ngón tay cái lên, huyệt nằm tại điểm lõm giữa cơ duỗi dài và ngắn ngón cái.

Nằm tại hõm lào giải phẫu

Hợp

Thổ  

Khúc trì

 LI-11

Co khuỷu tay, huyệt ở trên đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷu nơi hõm vào.

Lạc

Không có

Thiên lịch

LI-06

Nằm trên đường nối giữa huyệt Khúc trì và Dương khê, trên lằn chỉ sau cổ tay 3 thốn.

Khích

Không có

Ôn lưu  

LI-07

Nằm trên đường nối giữa huyệt Dương khê và Khúc trì, trên lằn chỉ cổ tay 5 thốn.

[[{"fid":"152","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":629,"width":603,"class":"media-element file-default"}}]]

 

[[{"fid":"154","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":512,"width":479,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"155","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":446,"width":386,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"156","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":356,"width":527,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"157","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":384,"width":515,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)