Ưu điểm trên lâm sàng của châm cứu lục khí

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ưu điểm của châm cứu lục khí khi được áp dụng trên lâm sàng

[[{"fid":"480","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":731,"width":713,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"481","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":688,"width":928,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"482","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":673,"width":919,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"483","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":662,"width":925,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"484","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":646,"width":941,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"485","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":682,"width":953,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"486","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":686,"width":935,"class":"media-element file-default"}}]]

Bài liên quan:

(LKA)